Privacy beleid en algemene voorwaarden Sagradafamiliatours.nl

PRIVACY BELEID

Bescherming van uw privacy

Bij Sagradafamiliatours.nl staat uw privacy voorop. We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld  aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis en indien gemachtigde autoriteiten daarom verzoeken.

Gebruik van cookies

Sagradafamiliatours.nl maakt op zijn website gebruik van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het functioneren van de website te verbeteren. Gegevens van onze klanten worden niet opgeslagen en/of gebruikt voor commerciële acties.

Gebruik van beeldmateriaal

Alle beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de website en op social media is gemaakt met de goedkeuring van de klant. De klant gaat akkoord dat het materiaal gemaakt tijdens de tours van Sagradafamiliatours.nl gebruikt kan worden op de website van Robbcn.com of Sagradafamiliatours.nl of de hieraan gekoppelde websites en social media. Het beeldmateriaal kan nooit verkocht of anders gegeven worden aan derden zonder de toestemming van de klant. Indien de klant niet wenst dat zijn beeldmateriaal gebruikt wordt op de websites of social media, dient hij dit uitdrukkelijk te melden. Op verzoek van de klant kunnen foto’s en of ander beeldmateriaal worden weggehaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van Sagradafamiliatours.nl.

Sagradafamiliatours.nl is  een eenmanszaak geregistreerd onder de naam van de fysieke persoon Bc Robbert Willem Reurings. Eigenaar en vertegenwoordiger. Waar in deze tekst Sagradafamiliatours.nl wordt vermeld, wordt hiermee de eigenaar bedoeld.

Bc. Robbert Willem Reurings – Robbcn
Joan Maragall 4
08107 Martorelles
Spanje

BTW nummer: X7356945G

Telefoon nr: +34 679937962

Begripsbepalingen:

Boeking type A: kleine opdrachten tot 250 euro zonder bijkomende diensten zoals vervoer.

Boeking type B: grotere aanvragen tot 500 euro of aanvragen met bijkomende diensten.

Boeking type C: grote aanvragen boven de 500 euro.

Artikel 2: Offertes

De offertes en prijzen van Sagradafamiliatours.nl zijn vrijblijvend en kunnen tot de overeenkomst tot stand komt worden gewijzigd. Dit gebeurd echter slechts in uitzonderlijke gevallen met duidelijke toelichting aan de klant.  

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Sagradafamiliatours.nl mondeling of via elektronische weg.
 2. De overeenkomst komt niet tot stand door het invullen van het boekingsformulier maar pas na wederzijdse overeenstemming met Sagradafamiliatours.nl en de klant. Wel geeft de klant via het versturen van het boekingsformulier uitdrukkelijk toestemming aan Sagradafamiliatours.nl om de in het formulier gevraagde persoonsgegevens op te slaan en die te gebruiken om de commerciele relatie te onderhouden.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de wederpartij een bevestiging.

Artikel 4: Prijzen en betaling algemeen

 1. Alle prijzen van  Sagradafamiliatours.nl zijn eindprijzen en zonder BTW tenzij anders vermeld.
 2. De tours zijn exclusief vervoers- of entreekosten, eten en drinken (tenzij anders vermeld)
 3. De betaling kan geschieden door een bankoverschrijving op het bovengenoemde IBAN-nummer of door middel van het betalingsportaal verder te noemen, Mollie.
 4. Bij betaling via Mollie zijn de transactiekosten inbegrepen (Ideal en Bancontact). Bij betaling via de creditcard kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Na de betaling ontvangt de klant een betalingsbevestiging. Een rekening kan alleen via email worden gevraagd en pas nadat de tour is gegeven.
 6. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim. Hij wordt daar door Sagradafamiliatours.nl op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen te voldoen.
 7. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Robbcn heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Aanbetalingen

 1. De aanbetaling van de tour is altijd 50% van de totaal som, ook als deze in één keer wordt betaald. Bij op maat gemaakte tours en tourprogramma´s kan deze aanbetaling worden aangepast, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht.
 2. De aanbetaling komt bij een annulering te vervallen ten goede van Sagradafamiliatours.nl. Deze wordt gezien als een zekerstelling en als een vergoeding voor de voorbereidingskosten.  
 3. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken en kan de tour in overleg met de klant worden verzet naar een ander datum.

Artikel 6: De betaling

 1. Boeking type A: dienen te zijn betaald voor aanvang van de tour.
 2. Boeking type B: dient te zijn betaald 7 dagen voor de aanvang van de tour. Er kan een aanbetaling worden gevraagd.
 3. Boeking type C: wordt een aanbetaling vereist zoals vermeld in artikel 5. De omvang en de datum van de aanbetaling wordt per bestelling apart bekeken. De restbetaling vindt plaats 10 dagen voor de tour.

Artikel 7: Annuleringsbepalingen

 1. In geval van slecht weer, stakingen of bijzondere omstandigheden gaan de tours door. Sagradafamiliatours.nl overlegt met de klant of de tour verplaatst kan worden naar een ander tijdstip, of dat deze plaatsvindt met een alternatief programma of route.
 2. Wij verzoeken de klant altijd eerst de annulerings voorwaarde van hun verzekering na te kijken alvorens te annuleren. Indien de klant de tour annuleert, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 3. De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type A:         
  1. 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  1. 50% tot 4 dagen voor aanvang van de tour
  1. 75% tot 24 uur voor aanvang van de tour
  1. 100% minder dan 24 voor aanvang van de tour
 4. De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type B:
  1. 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  2. 50% tot 4 dagen voor aanvang van de tour
  3. 75% tot 24 uur voor aanvang van de tour
  4. 100% minder dan 24 voor aanvang van de tour
  5. De bij letter a genoemde percentage is niet van toepassing op de aanbetaling. Zie artikel 6.
 5. De annuleringskosten (% van de afgesproken prijs) bij boeking type C:
  1. 0% tot 10 dagen voor aanvang van de tour
  2. 50% tot 7 dagen voor aanvang van de tour
  3. 75% tot 3 dagen voor aanvang van de tour
  4. 100% minder dan 72 voor aanvang van de tour
  5. De bij letter a genoemde percentage is niet van toepassing op de aanbetaling. Zie artikel 6.
 6. Van de bovengenoemde bepalingen kan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken. De afwijking is op vrijwillige basis van Sagradafamiliatours.nl.
 7. Voor de annuleringskosten van de entree gelden, gelden de annuleringsvoorwaarden van de instantie indien deze strikter zijn dan hierboven omgeschreven
 8. In geval van tours uitgevoerd door derden, gelden de annuleringsvoorwaarden van de leverancier indien deze strikter zijn dan hierboven omgeschreven
 9. Sagradafamiliatours.nl houdt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Sagradafamiliatours.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8: Force Majeure

Er is geen enkele verplichting tot vergoeding wanneer de uitvoer van uw boeking is verhinderd of beïnvloed, of u ondervindt anderszins schade of verlies, door overmacht. Met force majeur (overmacht) wordt bedoeld iedere gebeurtenis, die niet te voorkomen is of voorzien had kunnen worden, zoals oorlog, rellen, oproer, terroristische activiteiten, brand, natuur- of nucleaire rampen, nadelige weersomstandigheden en soortgelijke gebeurtenissen buiten onze macht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Sagradafamiliatours.nl garandeert alle activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren en neemt zodanige maatregelen dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.
 2. Sagradafamiliatours.nl kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.
 3. Klanten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de geboekte activiteit.
 4. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van Sagradafamiliatours.nl ter zake van:
  1. Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van Sagradafamiliatours.nl niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeur-tenissen en omstandigheden, die aan haar volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.
  2. Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de wederpartij, nadat wederpartij door Sagradafamiliatours.nl op deze gebrekkige medewerking gewezen is.

Sagradafamiliatours.nl waart zich vrij van alle aansprakelijkheid bij letsel of andere materiële of financiële schade ontstaan voor, tijdens of na de tour.